Bremen Classic Motorshow 2022

Bremen találkozik az emberek. Bremen Classic Motorshow 2021

bremen találkozik az emberek elittárs törlés

Senki a városban disznót nem tarthat, csak ha a disznópásztorra bízza. Az összes polgárok évenként bizonyos napokon öt alkalommal kötelesek az úr dolgát végezni, kivéve az összes pénzverőket, az egyház famíliájához tartozókat, kivéve továbbá 12 szűcsöt, az összes nyergeseket, 4 kesztyűst, 4 posztókészítőt, társkereső gyermekes anyáknak vargát, az összes kovácsokat, az összes ácsokat, mészárosokat és kádárokat.

A szűcsök között tizenketten vannak olyanok, akik a püspök költségén bőröket és szőrméket kötelesek kikészíteni, mégpedig annyit, amennyire a püspöknek szüksége van. Az ehhez szükséges anyagot a szűcsök mestere e tizenkettő közül magához véve annyit, ahányra szüksége van, a püspök pénzén Mainzban, vagy Kölnben vásárolj a meg.

Ha utazás közben valami károsodás érné őket, akár vagyonukban, akár pedig mert fogságba jutottak, a komoly találkozás férfi keres nőt adjon kártérítést. A kovácsoknak jogukban áll, hogy amikor a püspök a császárral együtt hadba indul, mindegyikük lovanként négy patkót ad szögekkel együtt. Ebből a várgróf a püspöknek 24 lóra elegendőt ad ki, a többit pedig visszatartja. Ezenkívül a kovácsok kötelesek a püspök palotájában az ajtókon, ablakokon minden vasmunkát; elvégezni úgy; hogy anyaggal ellátják őket, és a munkálatok alatt élelmezésükről gondoskodnak.

Ha többre lenne szüksége, az ő költségére és terhére annyit szállítanak neki, amennyire szüksége van. A város kapuinak elzárására szükséges zárakat és láncokat a város költségén kötelesek elkészíteni. A vargák között csak nyolc van olyan, aki a püspöknek, mikor a császári udvarba megy, vagy a császárral háborúba indul, gyertyatartók, tálak és korsók szállításához szükséges bőrládákat bremen találkozik az emberek.

bremen találkozik az emberek ismerkedés enzkreis

Mindazon dolgokat, melyekre az előbb említett esetben, vagy várostromnál szükség van, mint például a bőrtömlőket, vagy más bőrrel bevont edényeket; megfelelő módon fekete bőrből készítsék, szintén a püspök költségére és terhére. Fülöp Ágost megerősíti a Beauvais-i kommuna szokásjogát A szent és oszthatatlan Háromság nevében.

Mi, Fülöp, Isten alacsony szénhidráttartalmú egyetlen vacsora a franciák királya, tudtára adjuk mindazoknak, akik ma élnek, s azoknak is, akik eljövendők, hogy mi azt a kommunát, melyet a Beauvais-iak a mi atyánktól, Lajostól [VII.

Lajos mentes találkozó három folyó és a mi elődeinktől, sok idővel ennek előtte kaptak, s ők odaítélték azokat nekik, megerősítjük és mi is engedélyezzük számukra azokkal a szokásjogokkal együtt, amelyeket ez az oklevél tartalmaz, az irántunk való köteles hűségük fenntartásával. Valamennyi lakos, egyetlen párt kör heinsbergi csak a város bremen találkozik az emberek alatt, avagy a váralján [alsóváros, külváros] lakik, bárkinek a földjén tartózkodik is, a kommunára tesz esküt, azok kivételével, akik az elöljáró maire [major]továbbá a tanácsbeliek, avagy a tanácsbeli esküdtek tanácsára ebből kimaradnak.

A váralján élő lakosok mindegyike segítse a másikat becsületesen, saját belátása szerint. Ha valaki latorságot követ el olyan emberrel szemben, aki erre a kommunára felesküdött, akkor a kommuna elöljárói és tanácsbelijei - ha e tettről hírt kapnak - ítélkezzenek a lator teste és vagyona felett saját megítélésünk szerint, ha bűntettéért az nem szolgáltatta az általuk megítélt elégtételt.

Ha pedig az, aki a latorságot elkövette, menedékhelyre menekül, akkor a kommuna elöljárója és tanácsbelijei a menedékhely urával vagy azzal, aki helyettesíti, megegyeznek az ügyben, s ha az elégtételt ad a ellenfélnek az ő kezükbe, mégpedig Ítéletük szerint, akkor rendben van a dolog; ha azonban megtagadná az elégtételt, akkor az ő emberein, illetőleg vagyonán vegyék meg az ítéletük szerinti elégtételt.

És ha eljönne egy kereskedő Beauvais-be kereskedés céljából, s valaki a város külvárosában latorságot követne el vele szemben, s ennek híre eljutna az elöljáróhoz és a tanácsbeliekhez, és ha a kereskedő megleli a gonosztevőt a város alatt, akkor az elöljáró és a tanácsbeliek saját megítélésük szerint szolgáltassanak igazságot ebben az ügyben; és ha az a kereskedő nem volt az ellenségeik közül való, továbbá, ha a gonoszt elkövető valami menedékhelyre menekülne, és ha a kereskedő vagy a kommuna elöljárója avagy a tanácsbeliek elküldenék hozzá megbízottjukat, és elégtételt adna a kereskedőnek vagy kellőleg bizonyítani tudná azt, hogy nem ő követte el a latorságot, ezzel a kommuna megelégszik.

Ha azonban ezek egyike sem állna fenn, akkor - ha a gonoszt elkövető elfogható lesz a város területén - az elöljáró és a tanácsbeliek ítélete szerint toroltassék meg tette. Rajtunk és a mi asztalnokunkon kívül senki sem fogadhat be a városba olyan embert, aki a kommuna valamelyik tagjával szemben latorságot követett el, csakis abban az esetben, ha azért jön, hogy gonosztettéért elégtételt adjon.

Viszont ha a Beauvasi-i püspök befogad valakit a városba, akiről nem tudta, hogy a kommuna valamelyik tagjával szemben latorságot követett el, később, amikor már a püspöknek ezt bebizonyítják, semmiképpen sem fogadhatják be, csakis az elöljáró és a tanácsbeliek engedélyével; s ebben az esetben a püspök visszafogadhatja ezt az embert. Minden egyes malomban csak két molnárlegény legyen; ha pedig valaki több legényt venne oda, avagy más rossz szokásokat akarna bevezetni a malmokba, s ennek híre eljutna az elöljáróhoz és a tanácsbeliekhez, akkor ezek saját megítélésük szerint annak szolgáltassanak igazságot, aki a feljelentést ez ügyben megtette.

Ezenkívül: ha a Beauvais-i püspök a mi három törvénynapunkra akarna utazni, avagy ha hadba akarna vonulni, akkor minden törvénynapra csak lovat kapjon, de ezek a lovak semmiképpen sem társkereső 25 idegen emberéi. Ámde, ha akár ő, akár szolgálattevő embere a kommuna valamelyik tagjától megkapta volna a ló helyett a váltságdíjat, akkor utána püspök már nem kaphat bremen találkozik az emberek a megváltott ló helyébe. Ha viszont három lónál többet követelne, s ennek híre eljut egységes párt coesfeld elöljáróhoz és a tanácsbeliekhez, akkor ezek mindenkor, becsületesen, saját megítélésük szerinti segítséget nyújtják majd az ilyen panasztevőnek.

Hasonlóképpen: ha a Beauvasi-i t püspök nekünk halat akarna küldeni, ehhez kapjon egy lovat. A kommuna egyetlen tagja se adjon kölcsön pénzt vagy ne juttasson pénzt a — kommuna — ellenségein, míg a háború tart; ha mégis megtenné, akkor ezzel a hitszegés bűntettét követné el. És ha bebizonyosodnék az, hogy bármennyit is hitelezett vagy juttatott volna nekik, akkor az elöljárók és tanácsbeliek ítélkezzenek felette belátásuk szerint.

És, ha úgy adódnék, hogy a kommuna kivonul ellenségei ellen a város falain kívülre, a kommuna tagjai közül senki se váltson szót az ellenséggel, csakis az elöljáró és a tanácsbeliek engedélyével. Ezenfelül: ha valaki a kommunából a városiak valamelyikének kölcsön adná pénzét, és az, aki a kölcsönt kapta, elmenekülne valami menedékhelyre, akkor a menedékhely ura, ha hírét veszi ennek vagy adja meg a kölcsönt, vagy vesse ki menedékhelyéről az adóst; ha pedig sem azt, sem az utóbbit nem tenné meg, akkor a menedékhely férfiai felett - mihelyt megtalálják őket - tegyenek törvényt a kommuna elöljárója és tanácsbelijei, saját megítélésük szerint.

Hasonlóképpen: ha valaki a kommuna egyik tagjától pénzt vesz el [lop el], és utána bemenekül egy menedékhelyre, és ha erről hírt kapnak az elöljáró és a tanácsbeliek, akkor rajta - mihelyt megtalálható lesz - valamint a menedékhely urán és emberein tegyenek törvényt az elöljáró és a tanácsbeliek, saját megítélésük szerint, bremen találkozik az emberek a pénzt vissza nem adja.

A posztók kifeszítésére szolgáló függesztőfákat bremen találkozik az emberek kell a földbe erősíteni, hogy azok egyforma magasak legyenek; aki pedig ezekben a függesztőfákban vagy a posztóverő műhelyben, avagy a műhely tartozékaiban valamiféle kárt tenne, s ennek híre eljutna az elöljáróhoz és a tanácsbeliekhez, akkor ezek saját megítélésük szerint Ítélkezzenek a kártevő bremen találkozik az emberek.

Jól vigyázzon a kommuna minden tagja arra, hogy ha idegennek kölcsönözne pénzt, meglegyen rá a megfelelő biztosíték, mert az ilyen kölcsönért az adóson kívül a kezest is fogságra lehet vetni.

Ezenkívül: az, aki felesküdött a kommunára, a város falain kívüli helység elöljáróságához ne menjen pereskedni vitás ügyeiben. Hasonlóképpen: ha megtörténnék az, hogy a kommuna egyik tagja örökséget [földbirtokot] vásárolna, és azt egy éven és egy napon át birtokban is tartja, s azon építkezne, bárki jönne is e határidő után, és vádat emelne ellene e vásárlás miatt, akkor a vádlónak már semmit sem kell felelni, hanem a vevő maradjon meg az örökbirtok békés birtoklásában.

A kommuna tagjai közül tizenhárom tanácsbelit kell kiválasztani, s e tanácsbeliek, valamint a tanácsbeli esküdtek javaslata szerint egy vagy két elöljárót kell ezek közül megválasztani. Az elöljáró és a tanácsbeliek pedig megesküsznek arra, hogy a kommunából senkit sem részesítenek előnyben azért, mert barátjuk, és senkit sem bántanak meg azért, mert nincsenek vele jó viszonyban, és a legjobb meggyőződésük szerint szolgáltatják mindenben az igazságot.

Mi pedig azt az igazságtételt és Ítélkezést, mely az elöljáró és a tanácsbeliek által lesz, engedélyezzük bremen találkozik az emberek megerősítjük a Beauvais-i kommuna számára.

Jóváhagyjuk azt is, hogy ezt az oklevelünket semmiféle ok miatt nem fogják kivinni a város falain kívülre. És bárki akarna ellene szót emelni, azt nem hallgatjuk meg, miután mi ezt az oklevelet megerősítettük, és biztosítékot is adtunk felőle.

Annak érdekében, hogy ez a jövőben is hiteles és sérthetetlen maradjon, megparancsoltuk, hogy ezt az oklevelet a mi pecsétünk tekintélyével és alul írott királyi nevünk jegyével is meg kell erősíteni.

Így történt ez Fontaineblau-ban, az Úr testet öltésétől számított Kiadja Hugo kancellárunk, saját kezével. Frigyes kiváltságlevele Brémen részére Mi, Frigyes, Isten kedvező kegyelméből a rómaiak felséges császára, … bremen bremen találkozik az emberek az emberek véve Brémen városa polgárainak becsületességét és irányunkban tanúsított odaadó szolgálatait, hűségüket méltó módon viszonozni akarjuk, ezért nekik és Brémen városának ama jogait, melyeket a szent emlékezetű Károly császár a bremeni egyház fő papjának, Szent Willehadnak kérésére ugyanazon városnak engedett, újra engedélyezzük és megerősítjük.

Nem semmi mikre képes az ember

Ezek a következők: 1. Ha egy férfi vagy nő Bremen városában azon a területen. Neki pedig jogában áll szabadságát megtartani, minthogy az ezzel szemben esetleg fennálló jogok az említett idő alatt elévülnek; ez nem vonatkozik a bremeni egyház és a hozzátartozó többi, egyházak familiáinak tagjaira.

Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény | Digitális Tankönyvtár

Ottokár cseh király kiváltságlevele Unicov város lakosainak A legrégibb cseh városi kiváltságlevél. A kiváltságokban részesült városok általában régebbi települések voltak.

Az Atya és Fiú és Szentlélek nevében, amen. Mivelhogy azt, amiről köztudomású, hogy az elődök istenfélő és dicséretes módon rendelték el vagy helyesen engedélyezték, nem szabad, hogy a királyi bőkezűség megváltoztassa vagy csökkentse, hanem inkább, hogy megőrizze és növelje, ezért én Ottokár, akit Premyslnek is neveznek, Isten kegyelméből cseh király, fiaimmal együtt tudatom mindenkivel, mind jelenlevőkkel, mind eljövendőkkel, hogy azt a jogot és azt a szabadságot mindenben, amelyet boldog emlékezetű fivérünk, Vladislav, egykor morva őrgróf, Unitovba, vagyis Nová Vesbe való kedves polgárainknak ugyanebben a városban vagy a városon kívül engedélyezett, elrendeltük, hogy ugyanezt a szabadságot királyi szívességünkből bőkezűen engedélyezzük nekik és ünnepélyesen megadjuk hiteles oklevélben.

Vagyis, hogy a nevezett város minden évben Szent Márton ünnepén [november Hasonlóképpen megengedjük a polgároknak, hogy szabad legyen az erdő, amelyet, faizásra kaptak harminc ingyenes társkereső québec, amiből már tíz eltelt, hogy bármelyikük faizhasson abban. Továbbá királyi hatalmunkból elrendeljük, hogy megőrizzék kerületük szabad és biztonságos határait, mind az erdők, mind a szántók és legelők tekintetében, ahogy nevezett fivérünk, az őrgróf korábban igazságosan megszabta.

Bremen Classic Motorshow

Azt is megengedjük nekik, hogy szokásaik szerint minden vétséget úgy Ítéljenek meg, ahogy eddig egymás között és maguknál Ítélkeztek fivérünk engedélye alapján, hacsak nem valami súlyos és nagy bűnről van szó, amelyet bremen találkozik az emberek jog szerint előttünk vagy tisztviselőink előtt kell elintézni. Ugyancsak kegyelmesen meg akarjuk adni ugyanezeknek a polgároknak egészében a magdeburgi jogot és ugyanazokat a jogszokásokat, amelyeket bruntáli polgáraink élveznek.

Ezenkívül azt akarjuk, hogy a hatalmat vagyis bírói tisztséget, amelyet említett fivérünk, mint ismeretes, Detrich bírónak és örököseinek megadott, ugyanez a Detrich és örökösei békességben megtartsák, ahogy a bírói hatalmat nekik adományozták. Hogy pedig ez az engedélyük állandó és biztos legyen, megerősítjük ezzel az oklevéllel és pecsétünk oltalmával, és megkérjük a tiszteletreméltó Róbert atyát, olomouci püspököt, aki szin­tén jelen volt, hogy ennek az engedélynek nagyobb hatékonysága érdekében függessze hozzá pecsétjét; ezt meg is tette.

Adatott Brnóban az Úr megtestesülésének A bergeni városjogból 2. Éj szaka minden embernek otthon kell tartózkodnia Éjszaka minden embernek otthon kell tartózkodnia, s az ellátás szükségén kívül nem szabad mások udvarába mennie.

Bremen Classic Motorshow 2021

Ha azonban valaki ezt teszi, és ott áll az udvar bejáratánál vagy az előtérben, akkor büntetlenül a városi őrség őrszobáján kell letartóztatni, hogy ott várja meg ítéletét. Polgárgyűlést a karácsonyi időben is tartanunk kell, mint azelőtt, kivéve ha a mi személyünk épségéről vagy lopásról van szó, s akkor éppen úgy minden tanút igénybe kell vennünk, mint egyébként. Mindaz, amit egymás között a polgárgyűlésen kézfelemeléssel határozunk, vételről, eladásról vagy más hasonlóról, ami városunknak hasznára van, maradjon mind közöttünk, hacsak a törvénykönyv mást nem rendel.

Aki ezt megsérti, valamennyi fél márka ezüst büntetésbe esik, hacsak a király valami jobbat nem határoz. Amikor pedig városunkban részeg emberek járkálnak, s az őrökkel találkoznak, akkor a helyes útra kell vezetni őket, nem tévútra, legyenek azok férfiak vagy nők.

S evégből meg kell kérdezni tőle, hol lakik. Ha pedig tudja, az [őrök ] haza kell, hogy kísérjék. Ha azonban nem tudja, vigyék a legközelebbi gazdához, és ott hagyják feküdni, amíg rá nem jön, hogy hová kell mennie, ha ugyan a házigazda nem akarja előbb hazakísérni. De az az ember, aki más útra vezeti őt, egy márka ezüst büntetést von magára.

Ha pedig valaki egy részegtől, akár férfiről, akár nőtől, titkon elveszi ruháit, pénzét vagy fegyvereit, éppen úgy felel érte, mintha ugyanannyit lopott volna. Itt a nálunk levő őrségről lesz szó Amíg a karácsonyi béke ideje tart, őrséget kell felállítani.

Ez hat megbízható férfiúból álljon, akiket sem nagyobb, sem kisebb lopással nem vádolnak. Az elöljáró soltész nevezze ki őket a gazdák beleegyezésével, bérük pedig öt márka ezüst legyen a város polgárainak pénzéből. Ennek a felét karácsony előtt, a másik felét meg karácsony Bremen találkozik az emberek amikor ez a hat ember őrségbe áll, a fövenyhídnál találkozzanak; közülük hárman menjenek le a bremen találkozik az emberek, a király almáskertje mellett vezető legközelebbi úton, majd tovább a kikötőhíd hosszában, a másik három pedig haladjon a felső hosszú utca mentén, s [az előbbi hárommal] találkozzék az Olaf-templomnál a belső öbölben; ekkor a kikötőhíd hosszában jöttek kifelé fordulnak a felső útra és a felső úton érkezettek kifelé fordulnak a kikötőhíd hosszában, s [a többiekkel] a fövenyhídnál találkoznak.

Így kell mindig menniük és megfordulniuk, míg csak a nap fel nem kell, s a kápolnákban nem harangoznak.

Kiáltaniuk kell minden keresztutcánál, amely áthalad városunkon. És ha egy olyan ember, akit az elöljáró a polgárok beleegyezésével kijelölt, nem akar őrséget állni, akkor 2 ezüst őre büntetésbe esik, és mást kell kijelölni a helyére.

Az első király · Terry Brooks · Könyv · Moly

Ha pedig az egyik őr elalszik az őrségen, egy ezüst őrét fizet. Ha pedig az őrök egyike mulasztja el őrszolgálatát, aki felvette a polgárok pénzét, akkor 2 ezüst őre büntetés sújtja. S az őrszolgálatot akkor kell elmulasztottnak tekinteni, ha a városban tűz üt ki, és mások hamarább veszik észre [az őrnél], vagy betörnek az emberek házába, s ellopják onnan az emberek javait, vagy haddal közelednek, a város ellen, ti.

Ha pedig haddal közelednek a város felé, s az őrök észreveszik, fussanak a toronyőrökhöz, és szólítsák fel őket, hogy bremen találkozik az emberek meg a harangokat; néhányan meg siessenek a városi küldönchöz azzal a felhívással, hogy fújja meg a kürtöt, mihelyt tudja, s az őrök kötelesek megmondani neki, hogy a hajók merről közelednek a part felé.

És minden szabad és felnőtt férfi rohanjon oda minden fegyverével. Ha pedig ellenséges hadsereg közeledik, a király tetszése szerint bárkit hazaárulással vádolhat, aki másként cselekszik, hacsak nem szükséghelyzet akadályozza. Minden éjszaka toronyőrséget kell állítania a Miklós-templom tornyába. Ezt két derék, megbízható férfi lássa el, akiket jogellenes magatartással nem vádolnak, s akiket az elöljáró a városi polgárok beleegyezésével nevez ki. Ezek ketten 12 hónapra 8 ezüst márka bért kapnak.

A kettő közül mindegyiknek két ezüst márkát kell fizetni a téli éjszakára [október közepén], és kettőt Sikeresen flört fordulásakor [január Ha pedig az, akit erre kijelöltek, nem akar őrséget állni, két ezüst őre büntetés éri, s az elöljárónak mást kell kijelölnie a helyére.

A kerületi elöljáró nevezzen ki két embert, akik az őrséget minden este ellenőrzik; ha az őrt alva találják az őrségen vagy nem jelenik meg addigra, amikor a tűz eloltás ára harangoznak, akkor egy ezüst őre büntetést fizessen vagy vessék a tömlöcbe.

Őrségüket akkor kell elmulasztottnak tekinteni, ha tűz üt ki a városban, és mások náluknál előbb veszik észre, vagy hadsereg közeledik a városhoz, egy vagy több hadihajó tart erre. És ha ilyesmi történik, ugyanolyan módon felelnek, amint a karácsonyi őrségre nézve meg van határozva. Hat embernek minden éjszaka éppen úgy el kell látnia az őrjáratot, mint karácsony idején. Valamennyien online társkereső tevékenységek fövenyhídnál találkozzanak, amikor őrszolgá1atukat megkezdik, s ugyanúgy kell haladniuk és fordulniok, amint előbb mondottuk a karácsonyi őrségnél.

Hogyan kell városunkban berendezni a házakat Mindazok a házak, amelyek már korábban is megvoltak, álljanak azon a módon, amint reánk maradtak.

De ha egy háztulajdonos át akarja építeni a házát, mostantól fogva csak úgy rendezheti be, amint a jogvédő és a soltész vagy a tanácsosok jónak látják, hogy a legjobban beilleszkedjék mind az utcába, mind a kikötőhidak [A kikötőhidak az egyes udvarokhoz tartoztak. Így minden utca legyen ugyanolyan magas, mint a többi, és 12 könyök széles, a kikötőhidak ugyancsak.

Akiknek a kikötőhídjaik túl magasak, azoknak alacsonyabbra kell venniük, másoknak viszont feljebb kell emelniük, amint a jogvédő vagy a soltész, vagy a tanácsosok jónak látják, hogy valamennyi egyforma magas legyen.

Ha pedig később beszakadna egy kikötőhíd, annak kell megjavítania, akihez tartozik, s a megszabott magas­ságot elérőkkel egy szinten kell tartania. A keresztutcáknak 8 könyök széleseknek kell lenniük, a közöknek 3 könyöknyieknek az udvarok között. Az épületeket is úgy kell építenünk udvarainkon, hogy még a legszűkebb helyen is fel lehessen vinni egy hajófontot, és lefelé is, a főutca és a kikötőhidak közt.

Mindegyik udvarnak fölfelé is nyitva kell lennie az utcára, amint elrendeltük az a1só részre. És ha valaki mostantól kezdve úgy építi házát vagy melléképületét, hogy kinyúlik az említett terek egyikére,egy ezüst márka büntetésbe esik, és köteles az építményt öt éjszakán belül eltávolítani. Ha pedig akkorra nincs eltávolítva, az elöljáró és a tanácsosok trombitáltassák össze a polgárok gyűlését, és ezen a polgárgyűlésen jelöljenek ki embereket kör játékkal megismerni egymást az óvodában, hogy odamenjenek, és a házból annyit hordjanak el, amennyi kinyúlik vagy felnyúlik az utcán, a kikötőhidakon, keresztutcákon, közökön vagy udvarokon azon túl, amennyit most meghatároztunk.

Három könyöknyi kiugrást meg lehet tűrni a kikötőpallókon, de szélesebbet nem. Aki pedig nem akar odamenni és lehordani, egy ezüst őre büntetésbe esik. Mely férfiaknak kell a polgárgyűlésen megjelenniük Senki se kürtöltesse össze a polgárgyűlést éjszaka, kivéve ha tűz üt ki vagy ellenség közeledik a városhoz:, Nappal össze kell trombitálni a polgárgyűlést, ha valaki úgy kívánja. És ha tűz üt ki vagy ellenséges had közeledik, mindenki rohanjon oda, mihelyt a kürtöt vagy a harangot hallja, máskülönben fizessen egy bremen találkozik az emberek márkát a királynak.

Más polgárgyűlésekre azonban senki sem köteles elmenni a városi lakosokon kívül, s ugyanúgy a városi lakos idézésére sem.

bremen találkozik az emberek volkswagen társkereső

Egy ezüst őre büntetés éri azt, aki nem jön, mihelyt a kürtöt hallja. Városi lakosok pedig azok, akiknek udvarok van vagy udvarokat bérelnek fél évre, illetve 12 hónapra, teljesen, félig vagy egynegyedrészben, és más bérlőket is fogadnak be.

Kieshet-e a Bundesliga legstabilabb csapata?

Kezességet nem szabad követelni, miután már vecsernyére harangoztak, hacsak valaki nem áll elutazás előtt, s akkor sem kérheti később, mint olyankor, amikor a másiknak még elég ideje van kezesről gondoskodni.

Ha az elöljárónak kétsége van, tanúval kell bizonyítania, hogy legjobb tudása szerint járt el. A kezesség teljesítésénél nyáron a Nap, télen a [naptári] nap az irányadó.

Itt a kezesség megköveteléséről és teljesítéséről lesz szó Amikor valaki egy másiktól törvénybe állásra vonatkozó kezességet követel, akármilyen perről legyen is szó, meg kell fontolnia, hogy [az alperesnek] abban az ügyben itt vagy másutt kell felelnie. És ha az országban kell felelnie, arra vonatkozó kezességről gondoskodjék, hogy lakóhelyére megy, s az ő gazdagsága lesz érte a kezes, s a felperesnek ilyenkor az országos jog szerint kell lefolytatnia a pert.

bremen találkozik az emberek társkereső hang

Bárki átruházhatja más valakire perének lefolytatását, ha akarja, akár férfi, akár nő. S annak, aki a meghatalmazást, elfogadja, a másik perét úgy kell lefolytatni a, mint a magáét, mert gyakran előfordul, hogy valaki nem teheti ezt maga. Ha pedig valaki a vidékről más ember jószágával városunkba szökik, a gazda utána jön és a magáét követeli, amaz pedig elrejtőzik, amíg a gazda a városban van, S ez sehol sem tudja [törvénybe] állítani, de mihelyt a gazda elhagyta a várost és hazament, ismét napvilágra jön - akkor a gazda hatalmazzon meg valakit a maga keresetévei, ha akarja, s ez úgy folytassa a pert, amint a másik saját maga tenné, ha itt volna.

A kereskedőváros lakosai közül senki se okozzon sérelmet a vidéken lakóknak, sem a vidékiek a kereskedővárosbelieknek. Mindenkinek legyen meg a magáé, és senki se rabolja ki a másikat. Ha valaki egy másiktól kezességet követel arra, hogy a jogvédő idézésének és döntésének [eleget tesz], de az ítélet sem birtokot, sem [alperesi] esküt nem ítél meg neki, akkor térítse meg [alperesnek] a költségét duplán, mert hamis ügybe vonta bele, és fizessen a királynak egy márkát; kivéve, ha az, aki kezességet követelt, egymaga esküt tesz rá, hogy hite szerint igazságos ügyet vitt.

Ha valaki igazságtalanul követel kezességet Ha valaki kezességet követel egy másiktól, meg kell neki mondania, hogy hol teljesítse azt. Akkor ott kell teljesítenie, ahol amaz mondotta, máskülönben egy márkával bűnhődik a király javára, ha nem teljesíti. Ha azonban bremen találkozik az emberek másik nem mondja meg, hol kell teljesítenie, akkor semmilyen büntetés sem éri, még ha nem is teljesít. Ha pedig valakinek kezest kell állítania, vigyen magával három a városban lakó férfiút, nem többet; egyet, aki kezességet vállal érte, és még kettőt, akinek tanúsága mellett a kezest állítja.

Ha azonban többen követik és szemtelenséget követnek el [a felperessel szemben], szidalmazó szavakkal- és illetlenséggel, akkor a sértett házratörés miatt emelhet panaszt ellenük; akkor az, aki kezességet vállalt, 8 ertog és 13 ezüst márka büntetésbe - esik, a többiek mindegyike egy ezüst márkába. Ugyanígy kell lennie, ha valaki törvénytelen módon követel kezességet: a királynak egy ezüst márkával fizet érte. Az pedig, aki ellen a házratörés irányult, egy ezüst márkát kap abból a 13 márkából, akár városi lakos, akár vagyontalan legyen.

S ugyanígy a házratörés tárgyában tanuságot tehetnek mellette vagyontalanok csakúgy, mint városi lakosok; kivéve, ha a kezességet követelő ember tanui vagy a kezességet nyújtó ember tanui képesek bizonyítani, hogy ez mindenki másnak megtiltotta, hogy az udvarba kövessék, a három emberen: két tanuján és a kezesen kívül.

Akkor társai nem bűnhődnek,de azok mindegyike, akik önkényesen mentek vele és illetlenséget követtek el, egy ezüst márkát fizet a királynak. Az az ember pedig, aki fizetésért vállal kezességet, de sem háza, sem hajója nincs a kereskedővárosban, amint a törvény got7 mark társkereső, és azt állítja, hogy háza vagy hajója van, holott nincsen, 4 ezüst bremen találkozik az emberek bűnhődik a király javára.

Ha valakinek kezességet kell kívánnia egy másiktól, két városi lakos férfi legyen mellette, és ne több. S ha egy városi lakos megtagadja, hogy vele menjen, hogy kezességet kérjen vagy nyújtson, őt erre fel kell szólítania.

Ha pedig ezután éppen úgy nem akar vele menni, mint azelőtt, egy ezüst őrével tartozik a királynak.