Magyar Nemzet, december ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca

Grasshof menyasszonyok. DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÓTH ANIKÓ

Magyar Nemzet, Tíz esztendővel ezelőtt az újdonság varázsá­val hatott volna a képernyőn. Ma: irodalmi és filmes után­érzések sora. Nem a rendezés hibájából, nem is grasshof menyasszonyok íróéból; egyszerűen túlment a világ, az idő a második világháborúnak azon a fajta, a sorsokat lágy elégiákba oltó ábrázolásán, ami ennek a műnek a sajátja.

Pedig: Szilvást Lajost az ég is televíziós sorozatírónak te­remtette. Az Appassionata cí­mű regénye is, a többi is olyan, mint egy hosszan tartó televíziós álom.

Hősei elindul­nak valahonnan valamerre; epizódokba tömöríthető, nem világrengető, de fontos és jel­legzetes események résztve­vőivé lesznek; majd a kellő időben, midőn életük és tí­pusuk példaszerű kerekded­­séggel áll a néző előtt, találkozik egy fiatal nő tőlük.

Betti kikérése

E második világháborús re­génynek megjelenésekor so­kat vitatott irodalmi értékei és hiányosságai mellett meg­volt az az erénye is, hogy szerzője csaknem elsőként kí­sérelte meg árnyaltan ábrá­zolni a második világháborús magyar katonát.

Azt az grasshof menyasszonyok igen tipikus fajtát rá­adásul, amelyik sem németba­rát nem lett a fronton, sem a szovjet hadsereg segítője, sem nemzetmentő, sem grasshof menyasszonyok, csak egyszerűen: életét, ifjú­ságát rettegő, kényszerhelyze­tekben kényszeresen cselekvő átlagember.

Mióta azonban, elsősorban a dokumentumiro­dalom jóvoltából, de a szép­­irodalom markáns termése ré­vén is sokat tudhat immár a közvélemény arról, hogy mi­ként formálódott az átlagem­ber a háború vérzivatarában; mióta vannak Szilvási Türr főhadnagyánál erőteljesebben jellemzett típusemlékeink e kor tény- és szépirodalmából, az Grasshof menyasszonyok nem sok mindenért lehet dicsérni.

Mihályfi Imre, a sorozat rendezője nem is dicsérni, át­dolgozni óhajtotta a regényt. A végered­mény felől vizsgálva az átala­kítási szándékot, úgy tetszik, Nádassy Lászlóval közösen grasshof menyasszonyok törekedtek a forgatókönyv megírásakor, hogy a történel­mi kalandsor helyett a kis, magánemberi drámák kerül­jenek az egyes részeknek is, de a mű egészének is a kö­zéppontjába.

Lássunk néhány különböző társadalmi réteg­ből vett, különböző nevelteté­­sű fiatalembert, akik ember­próbáló időkben egyek voltak abban, hogy a vészt egy aka­rattal meg szerették volna úszni. Nem is csak félelemből, de azért is, mert — ha meg­fogalmazni nem is tudták vol­na tán maguknak: — ez volt az egyetlen humánus választá­suk.

Magyar Nemzet, 1984. december (47. évfolyam, 282-305. szám)

Nem korhoz, hadiesemé­nyekhez kötött jelenség ez: békés időkben élő fiatalokkal is megeshetik, hogy egyetlen helyes választásuk az, ha ki­kerülik. Ezen a ponton hozhat­ta volna be tán az évtizedes­nél is nagyobb fáziskésést a sorozat témája és a jelen köz­­érdeklődése között a forgató­­könyvíró-rendező.

Ha meg­próbálja a mai fiatalság szem­szögéből látni és láttatni a ha­mis papírokkal frontok és hadszínterek között kocsizó kis csapatot, tán még korsze­rű is lett volna az elmúlt hét televíziós sorozata. A törté­nelmi visszaemlékezés paran­csa azonban 'erősebbnek bizo­nyult a korszerűsítő merész­ségnél.

  • Specimina Electronica Antiquitatis - nr.
  • Krone ismerősök
  • У всех терминалов были совершенно одинаковые клавиатуры.

Szabatosan megrende­zett. Része volt persze az érdek­telenségben annak js, hogy egy jó kiállású, ám színészet­ben bizony még gyakorlatlan fiatalemberre bízta a legfőbb szerepet a rendezés. Tóth Ta­más Türr főhadnagyáért sem lelkesedni nem lehetett, sem bosszankodni nem lehetett merev, önhittséggel álcázott tétovasáva fölött.

Magyar Nemzet, december ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca

Az a főhős, pedig, aki sem rokonszenvün­­ket nem ébresztgeti, sem el­lenszenvünket nem csiholja csak,unalmat terjeszthet maga körül. Emberibb figurák vol­tak, igaz, a mellékszereplők, Balkay Géza határozott fiatal orvosa, O. Szabó István, a né­pi bölcsességű és tisztességű gépkocsivezető szerepében, és Mensáros László, egy modern fölfogású és nagy szívj óságú szerzetes szerepében.

Tőlük egyik-másik jelenet fölszik­rázott, és azt gondolhatta az ember, most íme az élettel ta­lálkozik a képernyőn. Grasshof menyasszonyok mellékdialógusai azonban nem tudnak meg­menteni egy egész televíziós sorozatot. Meg Illés János operatőr meghatóan szép föl­vételei sem. Zsuzsa Kőltcz Zsuzsa nem egysze­rűen Koncz Zsuzsa, ö egy jel­kép, egy és több nemzedék életérzésének a hű, közérthe­tő és modern kifejezője és megtestesítője, egy sajátságo­sán magyar könnyűzenei mű­fajnak, a nemes értékű irodal­mi szövegeket modern, a nép­zenéből táplálkozó dalolási stí­lussal ötvöző előadásnak tán a legihletettebb képviselője.

A Koncz Zsuzsa-jelenséget nem lehet elintézni úgy, mint egy hirtelen föltűnt, és ki tudja meddig ragyogó pop-csillagot, mint egy divatot, mint a könnyű műfaj egyik könnyű­ségét. A televízió mégis ezt cselekedte. De nem oly triviális, ön­ismétlő, érdekes jópofáskodás­­ba hajló kérdezési móddal, ahogyan azt a szerkesztő-mű­sorvezető megszervezte. A vá­gások egyenetlenné és olykor érthetetlenné tették a pályá­ját jókedvű őszinteséggel so­roló Koncz Zsuzsa beszámoló­ját.

Magyar­talanságok grasshof menyasszonyok megszerkesztet­­lenságek mintha ettől algír központjában törekszik szobalány modern és fiatalos egy műsorkacsintgatások a könnyűzene külföldi iparai felé és kancsa­­litgatások a többi népszerű vagy népszerűtlen kolléga irányába. Lőcsei Gabriella Magyar tanfolyam S panyolországban Befejeződött Spanyolország­ban az első magyar nyelv­­tanfolyam. A salamancai egye­temen — igaz, csak kísérlet­képpen — magyar kurzust hirdettek azon spanyolok szá­mára, akik érdeklődést mutat­nak országunk történelme, kultúrája, nyelve, élete iránt.

Az egyik legrégibb spanyol egyetem tanárai és hallgatói grasshof menyasszonyok harmincán jelentkeztek.

grasshof menyasszonyok

A budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanára, Gergelyt Mihályné vezette, rövid hat­hetes tanfolyamon több száz magyar kifejezést ismertek meg az érdeklődők. Az egye­tem rektori tanácsa felaján­lotta, hogy tavasszal újabb tanfolyam indítására teremt lehetőséget, amely alapját, ké­pezheti egy magyar tanszék esetleges felállításának is. A győri Kisfaludy Színház­ban december én lesz a Mesél a bécsi erdő, Ödön von Horváth színművének pre­mierje, Illés István grasshof menyasszonyok.

Azelőadáson számos vendégművész szerepel: Mihá­lyi Győző. Horváth Teri és Jászai Jolán Jászai Marinak egyenes ági leszármazottja, aki ez alkalommal lép először színpadra. A Spanyol Tudomá­nyos Akadémia irodalmi díját évente adományozzák azoknak a spanyol nyelvű országokban dolgozó íróknak, költőknek, akik munkásságukkal segítik a kultúra terjesztését, a népek barátságának elmélyítését, szolgálják a haladás ügyét.

Sabato nemcsak az egyik leg­ismertebb író Latin-Ameriká­­ban, hanem egyik vezetője ahnak a vizsgáló bizottságnak, amely az argentin katonai diktatúra idején eltűnt tíz­ezrek grasshof menyasszonyok munkálko­dik.

PANNONIA RÉGIÓI * TÓTH ISTVÁN - PDF Free Download

Őszintén grasshof menyasszonyok és jelenről Az NDK-hét filmjeiről 7 hető képet. Ilyen munkát a héten nem láthattunk. Mai társadalmi problémákat boncolt a filmhéten látott fil- 1 mek többsége.

Egy vidék lány konfliktusait jelenítette meg igen hatásosan A megje­lenés kötelező, Helmut Dziuba filmje rendezője készítette a nemrégen bemutatott Sabine 1 éves. Be­pillantást nyerhettünk egy. Tra- gédiák, vígjátéki jelenetek, melankolikus pillanatok válto­gatták egymást nagyon ki­egyensúlyozottan, végül is kel­lemesen szórakoztatva. Ná­lunk is sikert aratott, az NDK- ban pedig hatalmas vihart ka­vart, heves vitákat váltott ki a Solo Sunny, amelyet ugyan­csak Wolfgang Kohlhaase írt és a nemrégiben elhunyt Kon­­rad Wolf rendezett.

Főhőse, a szövőgyári munkáslány tánc­­dalénekesnőként próbál ki­emelkedni, s közben emberi­leg, magánéletileg is súlyos konfliktusokba keveredik. Számomra az egyetlen igazi csalódást Horst Seemann alko­tása, az Orvosnők okozta. A világhírű nyugatnémet író. Rolf Hochhut egyik gyengébb­re sikeredett drámájából ké­szült film orvosnők és orvo­sok kiélezett lelkiismereti konfliktusait tárja elénk, eti­kai ás tudományos problémáit, amelyek egyik legfőbb ha nem éppen egyedüli és kizáró­lagos okozója a nyugati gyógy­szergyárak profitéhsége és em­bertelensége.

Valamivel régebbi, as az NDK-irodalom egyik klasz­­szikus művének, Johannes 3obrovski híres regényének, A vízimalom balladájának Le­­vins Mühle filmváltozata, ugyancsak Horst Seemann munkája.

grasshof menyasszonyok

Hitelesen tárul elénk a múlt század hetvenes évei­nek porosz faluja, ahol egymás mellett élnek — s noha béké­ben tehetnék, a körülmények folytán mégsem tehetik — né­metek. Remek színészek te­szik emlékezetessé A vízima­lom balladájá-t, Erwin Ge­­schonneck, Katja Paryla, Christian Grashof, Fred Dü­­renn és más kitűnő művészek ragyogó alakításai. A színházak szerdai műsora Erkel Színház: A dlötörő Föisk bért. Magyar Rádió és Televízió szlm­­r.

Még nincs szavazat!

A szórakoztató művek ke­rültek előtérbe az NDK grasshof menyasszonyok. Néhány hete Horst Pehnert kulturális mi­niszterhelyettes, filmfőigazgató vázolta föl e tendenciát la- 1 púnknak adott interjújában, i Az embereknek kell filméi csinálni, s nem annyira a kol- I Jógáknak, hangsúlyozta, mert j ugyan örömet okoz a szakmai siker, netán a fesztiválokról el­­; hozott trófea, de a filmek első számú és legfontosabb fogyasztói, befogadói a tömegek.

Mindez nem jelenti azt, hogy túlságosan könnyű filmecskék uralkodtak el, az állami irá­nyítás a jelen szocialista tár­sadalmának problémáival fog­lalkozó színvonalas, de közért­hető filmeket támogatja.

grasshof menyasszonyok

A mozikban meglehetős rész­vétlenség mellett vetítik az igen színvonalas alkotásokat, a televízió pedig, amely vi­szonylag nagyobb számban vásárol Berlinben filmeket, i mintha az NDK tévéjének könnyebb műfajú. Nagy kár pedig, mert — mi­ként az NDK kultúra napjai­nak ' keretében az Űj Tükör Művész ' klubmoziban meg­rendezett filmhéten is láthat­juk — rangos, értékes művek­ben nincs hiány.

A hétre ér­kező filmművész-delegáció tagjai baráti beszélgetésen tá­jékoztatták hazai kollégáikat, filmes szakembereket, kritiku­sokat a DEFA munkáinak irányzatairól.

Gergely Jenı Régészet Program, vezetıje Prof. Szabó Miklós A bizottság tagjai Dr. Raczky Pál CSc.

Dieter Wolf. Természetesen új típusú hősökkel találkozunk ezekben a művekben, nem jel­lemző immáron a figurák pola­ritása, bonyolultabb lélektani konfliktusokat mutatnak be a mai művek. Példa erre a hét nyitófilmje, a Ingyenes társkereső szeretlek Kant magyarul is megjelelt nagy sikerű regényéből 1 készült Futásod véget ér. Főhőse egy gyerekfejjel besorozott német fiatalember, aki lengyel hadi­fogságba kerül, ahol is téve­désből összetévesztik egy tö­meggyilkossal.

  • «О Боже.
  • Egyetlen kaiserlautern
  • С одного из столов на пол упали подставка для бумаг и стакан с карандашами, но никто даже не пошевельнулся, чтобы их поднять.

A film végére persze kiderül, hogy ártatlanul vádolják, nem ő gyilkolt meg egy lublini lengyel lányt, ám amíg mindez világossá grasshof menyasszonyok, a fiú többet tanul, mint életé­nek addigi nem egészen két évtizedében. Többet ért meg a világból, az emberi aljasság mélységeiből, mint akár a há­ború hónapjaiban. Finom pszichológiával bont ki Frank Beyer rendező Wolfgang Kohlhaase forgatókönyvíró se­gítségével emberi jellemeket, mutat be különféle egyénisé­geket.

Ugyancsak antifa­siszta témájú A menyasszony, Günther Rücker és Günter Reisch műve, Jutta Wacho- Toíakkal a főszerepben, amely egy a náci Időkben bebörtön­zött asszony megpróbáltatásait tárja elénk. Szvjatoszlav Richter, grasshof menyasszonyok az el­ső fellépés előtt a Fehér terem sajátos, a koncerttermekétől kissé eltérő akusztikájáról be­szélt a magyar művészeknek, a második online társkereső gyermek Végén elragadtatottan értékelte telje­sítményüket.

Ez egyébként várható volt, mert Richter az utolsók között hagyta abba a tapsolást, és többször is bra­vózott. Táviratot küldök Pestre, hogy megkö­szönjem. Persze, hogy elképzelhető, de ez a meghí­vás most kifejezetten a De­cemberi estéknek, illetve Bar­tóknak szól. Richter dicséreténél aligha kell több, mégis érdemes az. Viktor Jozefo­­vics nemrégiben Ojsztrahról írt könyvet, most pedig a szo­cialista országok előadóművé­­rzetéről készít monográfiát.

Stáblista:

A Bartők­­est után egyébként folytatódik a decemberi rendezvénysoro- ; zat: a Matisse-képek közé nemsokára Richter is leül grasshof menyasszonyok zongorázni, Sosztakovi­­csot és Prokofjevet játszik a közeljövőben.

Negyedik esztendeje immár, hogy a moszkvai Puskin Mú­zeumban a Decemberi es­­ték-en egymásba fonódik kép és zene, szorosan összekapcso­lódik a képzőművészet és a muzsika. Kép és zene az idén századunk jegyé­ben találkozik: néhány napja nyílt meg a múzeum Matisse­­kiállitása, s az idei decemberi estéken huszadik századi mes­terek művei hangoznak föl, Hindemithé,Sosztakovicsé, Prokofjevé, Brittené.

Először azonban Bartóké: a múzeum úgynevezett Fehér terme vasárnap és hétfőn ma­gyar művészeket fogadott, Csavlek Etelka operaénekest, Kocsis Zoltánt és a Takács- Nagy-v onósnégyest. Igényes, szép műsorral ajándékozták meg a hallgatóságot, a szovjet zeneélet több ismert személyi­ségét, így Szvjatoszlav Rich­­tert, aki mindkét koncerten je­len volt. A falon függő Matls­­se-könyvillusztrációk száza­dunk szigorú klasszikusának feszesen gyönyörű műveivel találkoztak: a magyar népdal ősi világával és a poklokat is megjáró huszadik századi ember nehéz oldódásával, igaz viaskodásával.

Csavlek Etelka réodalfeldolgozásokat adott elő, Kocsis Zoltán kíséretében. Mindegyik dalban egy-egy kis világ villant föl. Kocsis zongorajátékát talán az Allegro barbárában fogad­ta a legnagyobb siker. A Gyer­mekeknek című ciklusból elő­adott darabokkal és az Elégiá­val együtt a jelképes erejű Moszkvai tudósítónktól Richter elismerése a magyar művészeknek A lengyel kultúra napja nani Rádió és Televízió Kama­razenekara adott hangversenyt Az együttes ban alakult meg Pro Musica Kamarazene­­kar néven.

Alapítója és veze­tője Agnieszka Duczmal, aki a budapesti koncertet is dirigál­ta. Lengyelország felszabadulá­sának A tárlat a len­gyel festészet legfontosabb irányzatait mutatja be.

Legyen minél több népfőiskola Az új népfőiskolái kezde­ményezésekről is szó volt azon a tegnapi népfrontülésen, ame­lyen a közművelődési munka­­bizottság értékelte tavalyi te­vékenységét és ismertette jövő évi terveit.

A részvevők ki­emelték, hogy minél szélesebb körű együttműködésre kell törekedni a megyei szerveze­tekkel, mert sok helyütt még közművelődési munkacsoport sem alakult. Az elkövetkezen­dő, ös esztendőben azon lesz az országos tanács mun­kabizottsága, hogy a Hazafias Népfront mozgalmi eszközei­vel is segítse a művelődés de­mokratikus vonásainak,'-vala­mint a közönség öntevékeny­ségének erősödését.

Ennek ér­dekében továbbfejlesztik a grasshof menyasszonyok, a kistelepülése­ket és a művelődési táborokat támogató pályázati rendszere­ket; pontosan körülhatárolják azokat a feladatokat, melyek a közösségi televíziózásnak és a videózásnak a közművelődés­ben való hasznosításával kap­csolatban várnak a munka­bizottságra.