I. világháború: békeszerződések és jóvátétel | Holokauszt Enciklopédia

Oroszország németek megismerni. Keresés az Enciklopédiában

Ez idő alatt több nemzedék sarjadt fel. Megváltozott a világ politikai térképe. Nincs Szovjetunió, amely nagyarányú, megsemmisítő csapást mért a nácizmusra, megmentve az egész világot. De annak a háborúnak az eseményei még maguk a résztvevők számára is már a távoli múltban maradtak. Miért ünneplik azonban Oroszországban május 9-ét mint a legfőbb ünnepet, június én pedig mintha megállna az élet, és gombóc volna a torkunkban? Úgy szoktuk mondani: a háború mély nyomot hagyott minden család életében.

E szavak embermilliók sorsát, szenvedéseit és a veszteség iránti fájdalmukat foglalják össze.

Ha a háború utolsóelőtti évében egy új világrészt fedeztek volna fel a maga öt kontinensébe akkor már úgy beleútálkozott emberiségnek, valami titokzatos, intermundiális Atlantiszt, arról sem írtak volna talán több ismertetést, s arról sem várt volna nagyobb kiváncsisággal még egyre több és több tudósítást a nyugati civilizáció embere, mint a forradalmi Oroszországról, az egyik napról a másikra újabb és újabb metamorfózisokba eső orosz földről, amelyben - bevallhatjuk - akkoriban igen sokan még az ígéret földjének is valami új formájú kialakulását vélték látni. De a könyvtárakra menő útleírások után, még ma sem tud igen többet a nyugati világ a fennállásának immár tizedik évfordulóját ünneplő Szovjet-Oroszországról. Kétségtelen, hogy Duhamelnél objektívebben, mindenfelé ilyen egyformán megértő pillantással tán még senki sem nézett körül Oroszországban.

Büszkeség, igazság és emlékezés. Az én szüleim számára a háború a blokád alá vont Leningrád borzalmas szenvedéseit jelenti, ahol meghalt kétéves Vitya bátyám, ahol csodával határos módon maradt életben édesanyám.

Lenin, a német ügynök

Oroszország németek megismerni, habár felmentése volt önkéntesként bevonult, hogy védelmezze szülővárosát, hasonlóan sok millió szovjet oroszország németek megismerni.

És minél távolabbra kerülnek ezek az évek, annál jobban igényeljük, hogy elbeszélgessünk szüleinkkel, részletesebben megismerjük életük háborús időszakát. De már nincs lehetőségünk bármit is kérdezni tőlük, oroszország németek megismerni szentül őrzöm a szívemben édesapámmal és édesanyámmal ezekről a dolgokról folytatott beszélgetéseinket, szűkszavú érzelemnyilvánításaikat.

oroszország németek megismerni

Számomra és kortársaim számára lényeges, hogy gyermekeink, unokáink, dédunokáink értsék, milyen megpróbáltatásokon és gyötrelmeken kellett elődeiknek keresztülmenniük. Miért, hogyan tudták ezt kibírni és győzni?

I. világháború: békeszerződések és jóvátétel

Honnan vették azt a valóságosan acélos lelkierőt, amely csodálkozásra és bámulatra késztette az egész világot? Igen, védelmezték az otthonukat, gyermekeiket, szeretteiket, családjukat. Mindnyájukat azonban egyesítette a Hon, a Szülőhaza iránti szeretet. Ez a lélek, a személyiség mélyén rejlő érzés a maga teljességében tükröződik népünk lényegében, és az egyik meghatározó erővé vált népünknek flirt játék nácik ellen vívott hősies és önfeláldozó harcában.

oroszország németek megismerni

Gyakran hallani a kérdést: hogy viselkedne a mai nemzedék, mit tenne válsághelyzetben? Katonáink, akik részt vesznek a nemzetközi terrorizmus elleni harcban, és szilárdan kitartanak akár életük árán is — még egészen fiatal gyerekek!

A legendás, halhatatlan hatodik deszantos század sok harcosa mindössze éves volt. Mindnyájan megmutatták azonban, hogy méltó folytatói azon hőstetteknek, amelyek árán katonáink megvédték Hazánkat a Nagy Honvédő Háború idején. Ezért vagyok biztos abban, hogy Oroszország népeinek alapvető jellemvonása — kötelességeik teljesítése, akár magukat sem kímélve, ha a körülmények szükségessé teszik.

Az I. világháború

Önfeláldozás, hazafiság, a szülőföld, a család és a Haza szeretete — ezek az értékek manapság is alapvetőek, meghatározóak az orosz társadalomban.

Sok tekintetben ezeken múlik országunk szuverenitása. Ez a hálás emlékezés, a nemzedékek közötti vérségi, élő kapcsolat díszmenete. Sok millió ember vesz részt ezeken a felvonulásokon azon hozzátartozóik fényképével, akik védelmezték Hazájukat, és szétzúzták a nácizmust.

Ez azt jelenti, hogy sohasem feledhetjük életüket, megpróbáltatásaikat és áldozatukat, a Győzelmet, amelyet továbbadtak nekünk. A múlt és a jövő iránti felelősségünk értelmében mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a szörnyű tragédiák ne ismétlődjenek meg.

A paranccsal feláldozta saját hadseregét, a magyar főváros pedig a második világháború egész európai hadszínterének egyik legpusztítóbb ostromát szenvedte el. A német kitörés február én már reménytelen helyzetben történt. Benne húszezer katona esett elugyanennyien estek fogságba, és az átjutás legfeljebb főnek sikerült — átvergődve a többszörös szovjet gyűrűn nyugat felé, át a budai hegyeken és a dombvidéken.

Ezért éreztem kötelességemnek, hogy cikket írjak a második világháborúról és a Nagy Honvédő Háborúról. Többször felvetettem ezt a gondolatomat a világ vezetőinek, és megértésre találtam. A FÁK-tagországok vezetőinek múlt év végén tartott csúcstalálkozóján mindnyájan egyek voltunk: fontos átadni a nemzedékeknek annak emlékezetét, hogy a nácizmus feletti győzelmet mindenekelőtt az egész szovjet nép aratta, hogy ebben a — mind a fronton, mind a hátországban vívott — hősies harcban vállvetve küzdöttek a Szovjetunió minden köztársaságának képviselői.

A kollégáimmal egyben a nehéz háború előtti időszakról is beszélgettünk. Ez a beszélgetés nagy visszhangot váltott ki mind Európában, mind a világban. Tehát valóban szükséges és aktuális feleleveníteni a múlt tanulságait.

A Nagy Győzelem 75 éve: közös felelősség a történelem és a jövő előtt

Mindemellett sok érzelmet, rosszul palástolt komplexusokat, zajos vádaskodást váltott ki. Több politikus szokás szerint igyekezett mihamarabb bejelenteni, hogy Oroszország át akarja írni a történelmet.

Mindeközben egyetlen tényt, egyetlen érvet sem voltak képesek megcáfolni. Ez egyébként nyilvánvaló, hiszen nem lehet vitatkozni hiteles iratokkal, amelyek — egyébként — nemcsak orosz, hanem külföldi levéltárakban is megtalálhatók.

A berlini asszonyok küzdelme a szovjet erőszaktevők ellen

Ezért van szükség a világháborúhoz vezető okok további elemzésére, a súlyos események, tragédiák és győzelmek, valamint a tanulságok átbeszélésére — a mi országunk és az egész világ érdekében. És ebben a törekvésünkben, ismét hangsúlyoznám, hogy kizárólag a levéltári anyagokra és a szemtanúk tanúságtételére van szükség, ki kell rekeszteni bármiféle ideológiai és átpolitizált fikciót.

Szeretnék újra emlékeztetni egy nyilvánvaló dologra: a második világháború alapvető okai jelentős mértékben az első világháborúval kapcsolatban hozott döntésekben gyökereznek. Németország számára a versaillesi békeszerződés a legsúlyosabb igazságtalanság jelképévé vált. Ténylegesen az ország kirablásáról volt szó, mivel Németországnak óriási jóvátételt kellett fizetnie a nyugati szövetségeseknek, ami kimerítette a gazdaságát.

Nógrádi György: Ha az oroszok akarják, Kijevben reggeliznek

Bármennyire paradox is, ezt segítették elő közvetlen vagy közvetett módon a nyugati államok, mindenekelőtt Nagy-Britannia és az USA. Pénzügyi és ipari köreik igen aktívan fektették be tőkéjüket a hadiipari termékeket előállító német gyárakba és üzemekbe.

Az arisztokrácia és a politikai hatalom köreiben sokan támogatták a mind Németországban, mind Európában erősödő szélsőséges, szélső jobb, nacionalista mozgalmakat.

Ezek onnan eredtek, hogy az első világháború győztesei önkényesen húzták meg az új európai államok határait. Ezen új államok megjelenése után szinte azonnal területi követelések és kölcsönös igények merültek fel, amelyek időzített bombákká váltak. Az első világháború egyik legfontosabb eredménye a Népszövetség létrehozása volt. Sokan bíztak abban, hogy ez a nemzetközi szervezet biztosítani fogja a tartós békét és a kollektív biztonságot.

Ez egy előremutató eszme volt, amelynek következetes megvalósítása, túlzás nélkül megelőzhette volna a globális háború borzalmainak megismétlődését.

oroszország németek megismerni

Társkereső coburg Népszövetség azonban, amelyben a győztes hatalmak — Nagy-Britannia és Franciaország — domináltak nem bizonyult hatékonynak, és egyszerűen üres fecsegésbe süppedt.

A Népszövetségben, de általában az európai kontinensen süket fülekre talált a Szovjetuniónak az egyenjogúságon alapuló kollektív biztonsági rendszer kialakítására vonatkozó, sokszor megismételt felhívása.

Ez többek között magában foglalhatta volna a kelet-európai és a csendes-óceáni paktumok megkötését is, amelyek meggátolhatták volna az agressziót.

Français Az I.

Ezekre a javaslatokra ügyet sem vetettek. A Népszövetség nem volt képes megakadályozni a világ különböző térségeiben kirobbanó konfliktusokat, mint például Etiópia olasz lerohanását, a spanyol polgárháborút, Japán Kína elleni agresszióját, Ausztria bekebelezését.

A Müncheni Egyezmény esetében pedig, amelyet Hitleren és Mussolinin kívül Nagy-Britannia és Franciaország vezetői is aláírtak, a Népszövetség teljes egyetértésével tagolták szét Csehszlovákiát. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy Európa legtöbb akkori vezetőjével ellentétben Sztálin nem szennyezte be magát Hitlerrel folytatott személyes találkozóval, habár nyugati körökben Hitlert oroszország németek megismerni tekintélyes politikusnak, szívesen látott vendégnek tekintették az európai fővárosokban.

Csehszlovákia széttagolásában Németországgal együtt részt vett Lengyelország is. Idejekorán és együtt döntötték el, Csehszlovákia mely területe kinek jut.